Проектиране, изпълнение и пуск на пречиствателни станции

EES-Инженеринг извършва:

      o  ПРОЕКТИРАНЕ по всички необходими части:
                ТЕХННОЛОГИЧНА(ВиК), Конструктивна, Архитектура, Ел, ОВ, Геодезия и Вертикална Планировка, ПБЗ 

      o  ДОСТАВКА И МОНТАЖ на съоръженията 

      o  ПУСК И НАСТРОЙКА на пречиствателната станция


Всички съоръжения имат 1 ГОДИНА ГАРАНЦОИНЕН СРОК след въвеждане в експлоатация с възможност за удължаване.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение 
От Джозеф Джабра, гр. София, бул. Илиянци 12-14,  0889/ 898 010 
Уведомяваме Ви, че фирма ,, Ем Джей Дериз‘‘
има следното инвестиционно предложение:
Изграждане на пречиствателно съоръжение към млекопреработвателно предприятие      Характеристика на инвестиционното предложение: 

  1. Резюме на предложението :        

Ново инвестиционно предложение.

1.Обслужваща сграда, под нея – черпател(усреднител) за отпадна вода; силоз за стабилизиране на излишна активна утайка и флотирани вещества от микрофлотатор.
  1. Биобасейни 2 бр., вторични утаители – 2бр.
  2. Дезинфекционна шахтa


Изграждането на ново пречиствателното съоръжение върху обща използвана площ от 460 м², предполагаема дълбочина на изкопите – 5м(не се предвижда ползване на взрив),  се състои от следните стоманобетонови съоръжения:
1.Обслужваща сграда, под нея – черпател(усреднител) за отпадна вода; силоз за стабилизиране на излишна активна утайка и флотирани вещества от микрофлотатор.
В обслужващата сграда се намират:
А - система за улавяне на едрите частици.                                                       
Б – Микрофлотатор; съдове с бъркалки за приготвяне на разтвори на реагенти(коагулант, флокулант, натриева основа) с монтирани дозиращи помпи към тях; ph метър.     
C - Въздуходувки
 
2. Биобасейни за аеробно пречистване с активна утайка - 2 бр.; сензои за разтворен кослород – 2 бр.; вторични утаители за декантиране на активна утайка – 2бр.
3.По пътя на отпадните води:
  За постигане на необходимите показатели на изход пречиствателна станция предлагаме следната технологична схема на комбинирано пречистване:
Механично(за улавяне на едрите частици)
физико-химично
биологично
третиране на отпадните води.
Водите постъпват в черпател(усреднител) с монтирана на дъното си потопяема помпа. Така  те се припомпват към микрофлотатор/ тип BES FR16/ по тръбопровод Ө 60,3 Innox. Приготвените в реакторите  реагентни разтвори от коагулантa, флокуланта и натриевата основа за евентуална корекция на рН , чрез дозиращи помпи, се дозират в тръбния смесител на вход микрофлотатор
В тръбния смесител и микрофлотатора се извършват физико-химични процеси, като коагулация, флокулация и сепарация. В микрофлотатора се отделят два вида утайки: - флотирани горни и дънни утайки. Горните утайки се изгребват чрез скреперната система на флотатора и се събират гравитачно в силоза за утайки. Дънните утайки се събират в трихтерите на флотатора. Дънните утайки се изпускат гравитачно през определено време от оператора на лПСОВ в силоз за утайки.
От микрофлотатора отпадните води гравитачно постъпват в биологичното стъпало -  двукоридорен биобасейн и чрез преливник във вторичния утаител ­І и вторичен утаител ІІ. В биобасейна се извършва аеробно биологично пречистване на отпадните води 
 с активна утайка. Аерирането на водата се осъществява чрез въздух през монтирани на дъното тръбни мембранни дифузори. Въздухът се подава към тръбните дифузори чрез въздуходувка. При смесване на активната утайка с отпадните води замърсяващите вещества се усвояват от микроорганизмите. Протичат редица биохимични метаболитни процеси - асимилация и дисимилация. Микроорганизмите със своята жизнена дейност в процеса на окисление и синтеза, трансформират органичните съединения в безвредни минерални вещества и синтез на нова биомаса.

С така предложената технология на пречистване изходящите води ще бъдат със следните максимали стойности:

Q max /ден        250 m3 /ден 
HB mg/l               50
ХПК mg/l           125
БПК5 mg/l           25
Мазнини mg/l      3
Общ азот mg/l    7
Фосфор mg/l       2
ph                      6,82